تاريخ : یکشنبه 1391/07/30 | 6:37 PM | نویسنده : نوید خوئی

هوایی شدیمن برعکس همه ، پشت خنده هام غمه
تو برعکس منی ، شادی و غمگین میزنی
ولی تو فوقش آخرش ، میگی کلاه رفته سرش
باشه کلاه رفته سرم ، ولی تورو از رو میبرم
خط و نشون کشیدم ، که خدایی نکرده دیدم
چشام دیگه تو رو نبینه ، آره دوری و دوستی همینه
خاطرتم عزیز ، ولی از فکر که مریضه
بهتر که دوری باشه ، نه که یه عشق زوری باشه

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود بزنی ذوقم و کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم
با بدو خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم


تو برعکس منی ، زیر حرفات میزنی
من به موقعش یکمی ، آره فوقش یکمی
یکمی کلاه رفته سرم ، وقتی بودی دورو برم
یکمی کلاه رفته سرم ولی تو رو از رو میبرم
تو انگار تو نبردی ، ببین چه گردو خاکی کردی
عشق تو عین درده ، آخ الهی برنگرده
حسی بهم نداشتی ، روز و شب واسم نذاشتی
تو ظاهر عشق و دوستی ولی دروغ ای زیر پوستی

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود بزنی ذوقم و کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم
با بدو خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارمیخبندان

پیچک